Zoeken Menu
Over ons
ALGEMENE VOORWAARDEN POLYWORKX b.v.

 
1. Toepasselijkheid:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, en nadien gesloten overeenkomsten, behoudens schriftelijke afwijking.

2. Aanbod en aanvaarding:

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen. Van het aanbod deel uitmakende tekeningen en technische omschrijvingen blijven onze eigendom. De overeenkomst komt pas tot stand door onze schriftelijke bevestiging dan wel door de aanvang met de uitvoering.

3. Levertijden:

Levertijden worden uitgedrukt in werkbare werkdagen en vangen aan nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en een overeengekomen (deel)betaling is verricht. Levertijden gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de opdrachtgever slechts het recht de overeenkomst te annuleren nadat hij ons schriftelijk ingebreke heeft gesteld en ons een redelijke termijn van nakoming heeft vergund. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding.

4. Prijzen:

Alle prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Wijziging van deze factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen geven ons het recht de prijzen aan te passen, ook nadat het aanbod is aanvaard.

5. Uitvoering:

Levering van gekochte producten geschiedt af magazijn; het vervoer geschiedt altijd voor risico van de afnemer c.q. de opdrachtgever, ook indien franco levering is overeengekomen. De aannemingsovereenkomst wordt gesloten onder de bepalingen en bedingen als opgenomen in de afzonderlijke, aan de offerte c.q. overeenkomst gehechte uitvoeringsvoorschriften, waarmee de opdrachtgever zich akkoord verklaart. Indien de opdrachtgever nalatig is in de

naleving van de uitvoeringsvoorschriften, zullen wij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist zal zijn, bevoegd zijn de noodzakelijke werkzaamheden, op kosten van de opdrachtgever, zelf uit te voeren dan wel - en zulks ter onze keuze - de uitvoering op te schorten, een en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding.

6. Meer- en minderwerk, extra kosten:

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen van het bestek, van het werk of de omstandigheden waaronder uitvoering van het werk plaatsvindt en in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat aanspreken op verrekening daarvan onverlet. Verrekening van meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn; verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

7. Oplevering:

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer wij aan de opdrachtgever kennis hebben gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat wij voormelde kennisgeving aan de opdrachtgever hebben gedaan en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden; hetzij wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Kleine gebreken die direct kunnen worden hersteld en het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in

de weg staan. Oplevering ontslaat ons van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijze had moeten ontdekken, tenzij wij het uitblijven van die gebreken afzonderlijk schriftelijk hebben gegarandeerd.

8. Aansprakelijkheid:

De opdrachtgever draagt het risico voor schade, veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken of hulppersonen die van hem afkomstig zijn dan wel door hem zijn voorgeschreven alsmede voor fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften alsmede voor schade die te wijten is aan door opdrachtgever ingeschakelde nevenaannemers en hun hulppersonen, en vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die ingevolge deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever dienen te blijven.

Gebreken in het werk welke voor of bij de oplevering worden geconstateerd, worden door ons hersteld. Schade als gevolg van gebreken in door ons verkochte en geleverde zaken wordt door ons uitsluitend vergoed door, naar onze keuze, alsnog te leveren dan wel te herstellen. Tot enige andere vergoeding, zoals die ter zake stilstandschade, gevolgschade of andere vormen van (bedrijfs-)schade, alsmede - behoudens andersluidende garantiebepalingen - na de oplevering ingetreden schade, zijn wij niet gehouden. Voor het geval wij tot geldelijke schadevergoeding gehouden mochten zijn, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde exclusief de btw, met een maximum van € 23.000,-.

Onze aansprakelijkheid uit dit artikel vervalt indien het gebrek niet binnen acht dagen na het constateren daarvan schriftelijk aan ons is meegedeeld. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel vervalt een jaar nadat het gebrek aan ons schriftelijk is medegedeeld.

9. Overmacht:

Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of de levering en/of het aanbrengen en/of de reparatie of het onderhoud of enige andere werkzaamheid uit te stellen, totdat de overmacht zal zijn opgehouden, telkens zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stagnatie in de aanvoer van grond- of hulpstoffen, staking en/of uitsluiting en/of stagnatie in eigen bedrijf of dat van ingeschakelde derden met inbegrip van vervoerders en producenten, kortom in het algemeen die omstandigheden, welke invloed hebben op de uitvoering der overeenkomst en niet anders dan met buitengewone kosten door ons kunnen worden opgeheven.

10. Betaling, eigendomsvoorbehoud:

Betaling dient contant en volledig, zonder beroep op korting en/of verrekening uit welken hoofde ook, binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is en over het factuurbedrag een rente verschuldigd zal zijn gelijk aan de wettelijke rente, alsmede gehouden zal zijn tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 115,--. Door ons aan de afnemer geleverde zaken blijven onze eigendom zolang de afnemer enige schuld, hoe ook genaamd, aan ons onbetaald laat. Overigens zijn wij steeds, ook voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst, bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling, en bij uitblijven van de verlangde zekerheid, bevoegd de uitvoering op te schorten.

11. Toepasselijk recht, geschillen:

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de Wet, worden beslecht door de bevoegde Rechter ter plaatse van onze vestiging.